VITÉZI REND

HÍREK
ÁLLOMÁNYTÁBLA
MÉDIA
A VITÉZI REND
 • Eszmeiség
 • Mérlegek
 • Alapadatok
 • Történet
 • Törvények
 • Vitézi nagyjelvény
 • Vitézi oklevél
 • Vitézi telek
 • Vitézi cím használata
 • Kitüntetések
 • Jogi nyilatkozat
 • Tagfelvétel
 • Örömhír
EGYESÜLÉS
 • Felhívás
 • Egyesülési dokumentumok
HORTHY MIKLÓS
 • A Horthy család
 • Gondolatok Horthy Miklósról
KATONAI RENDVÉDELMI TAGOZAT
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KARITATÍV CSOPORT
HADISÍR GONDOZÁSA
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
SZOBORÁLLÍTÁS
 • Támogatás
 • Eddigi támogatók
 • Cikkek
 • Spende
 • Donation
TISZTSÉGVISELŐINK
 • Magyarország
 • Felvidék
 • Délvidék
 • Erdély
 • Kárpátalja
 • Egyesült Államok
 • Egyesült Királyság
 • Kanada
 • Németország
 • Skandinávia, Benelux Államok
GALÉRIA
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • Archív képek
 • Képeslapok
 • Október 23.
 • Vitézavatás
ÉVES TERV
 • Bandérium
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
 • Csongrád
 • Erdély
 • Hajdú Bihar
 • Jász-Nagykun Szolnok
 • Pest
VITÉZEK
 • Akikre büszkék vagyunk
 • Hadak útjára léptek
 • Híres vitézek
 • Vitézek névsora 1921-1945
SEGÍTSÜK EGYMÁST
EGYÉB
 • Ajándéktárgyak
 • Levelek
 • Média
 • Versek, nóták
 • Vitézek Lapja
 • Vitézi Híradó, Hírmondó
HADAK ÚTJÁRA LÉPTEK
 • 2015
 • 2016
 • 2017
KAPCSOLAT


 TÁBORILELKÉSZ HÍREI

 ESEMÉNYNAPTÁR
<<  2018. január  >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktuális hónap: 2018. február

 KERESÉS
 

 HÍRLEVÉL


A mi Megváltónk  


"Kedveseim, ma született a mi Megváltónk, örvendezzünk!
Nem szabad szomorkodni akkor, amikor az Élet születésnapját ünnepeljük."

(Ókeresztény himnusz)
 
 

 
     A keresztény hitvilág központjában Jézus Krisztus áll. Istenben sokan hisznek az emberek világban a keresztényeken kívül is, pl. muszlimok, azaz, a  mohamedánok, a drúzok a maguk zártságukban, a hinduk, a kínaiak  és nem szabad meglepődni, hisznek még a pogányok is. Mi, keresztény katolikusok, az ötszáz évvel ezelőtt elszakadt protestánsok, a keleti ortodoxok  és az anglikánok egyaránt, túl azon, hogy Istenben hiszünk, hiszünk Jézus Krisztusban az Isten egyszülött fiában, akit az Atya elküldött  a megváltásunkra, aki megtestesült a Szentlélek erejéből és született a názáreti Szűz Máriától. Istenünkhöz és Atyánkhoz Jézus Krisztus nyitotta meg az utat és csak is Őáltala, és az Ő segítségével juthatunk el a mennyei Atyánkhoz, hiszen egyedüli közbenjárónk a Mennyei Atyánál csakis az Úr Jézus Krisztus. Ezért bízunk benne, és hagyatkozunk Jézus Krisztus irántunk való szeretetére és örök életet szerző irgalmára. A Megváltó Krisztusba vetett reménység a megszületéséig, fellépéséig nyúlik vissza, az üdvösség történetben, az Ószövetségi zsidó nép történetén keresztül. Az Ószövetség prófétáinak jövendölései, a zsidó nép messiási reményei táplálták a megváltó Krisztusba vetett hitet, ébren tartva az ádventi várakozást.
        Isten kiválasztotta a zsidó népet és úgy intézkedett, hogy ez a nép adja a Megváltót, a Messiást az egész emberiségnek Isten különleges jó indulatát élvezte a választott nép.  Jahve, a szövetség Istene, törvényekkel és szigorú szabályokkal irányította az Ő választott népét. A zsidó nép vezető egyéniségei a pátriárkák és próféták látnoki szavakkal nyilatkoztak az eljövendő Messiásról. Szt. Pál apostol pedig - aki buzgó farizeus szülőktől származik - szinte büszke öntudattal sorolja föl a zsidó nép kiváltságait: " Övék az Istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Istentisztelet és az ígérete. Övék az Atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenekfölött való, mindörökké áldott Isten. " ( Róm.9,4-5)
     A Megváltó - Messiásról szóló jövendölések meglehetősen homályos kijelentések. Mikeás próféta pl. így jövendöli meg Jézus szülőhelyét: " És te Efráta Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között, mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója... " (Mik.5,2)
A zsidó írástudók számon tartották ezt a jövendölést és ennek alapján irányították a napkeleti bölcseket Jeruzsálembe. 
Abban mindvégig bizonyosak voltak, hogy Dávid király családjából származik a Messiás, vagyis a Megváltó. A megtestesüléskor az angyal is ezt mondta Máriának: " Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. " ( Lk.1,33)
     Mit jelent ez a szó, hogy megváltó? Általános magyarázata: - aki megszabadítja az embereket valamitől, ami akadályozza a boldogságukat. Pl. Semmelweis az anyák megmentője, megváltója kitüntető címet kapta. Megváltók pl. a szabadsághősök, a társadalmi igazság harcosai stb. Egyénileg megváltásnak éreznek az emberek valami nagy szerencsét, ami megszabadítja őket gondjaiktól, más esetben egy súlyos betegségből való felgyógyulást, továbbá a reménytelen helyzetekben magát a halált is., amikor még a gyászoló családtagok is azt mondják , „hogy megváltás volt már a halál.” 
Mindez a megváltás azonban csak részproblémákat old meg, nem hoz egyik sem teljes boldogságot. Teljes boldogságot, csak az Istennel való egyesülés adhatja meg. Igaz értelemben tehát csak az a megváltó, aki elhárítja, megszünteti Istennel való egyesülésünk minden akadályát. Ez az akadálya pedig nem más, mint a bűn. Az tehát az emberiség megváltója, aki elveszi a világ bűneit. 
Ilyen megváltót azonban csak Isten adhat, mivel a bűnöket is csak Isten veheti el tőlünk. Isten a sértett az engedetlenségünk által, és egyedül csak Ő bocsájthat meg nekünk. 
     Istentől, ami Atyánktól küldött megváltó már eljött: aki nem más, mint a Názáreti Jézus Krisztus. Ő az, aki elvette a világ bűneit, elégtételt nyújtván Atyjának kereszthalálával és Ő az, aki lehetővé tette felvételünket a Szentháromság örök boldogságába, mivel el küldötte az Ő szent Lelkét, aki szentté, vagyis az üdvösségre alkalmassá tesz bennünket. Ő, a legnagyobb karácsonyi ajándék számunkra, emberek számára. Ez a végtelen ajándékozó szeretet késztet bennünket is arra, hogy megajándékozzuk egymást és legfőképpen  az ártatlan gyermekeket.
     Szívből kívánom, hogy a Megváltó Jézus töltse be mindnyájunk szívét békességgel és szeretettel. De, hogy ez valósággá váljék, szabaduljunk meg éppen az Ő kegyelme által attól a bűntől, mely megakadályozza az emberi szívekben az Istengyermek megszületését, akit az Atya irgalma közénk lehozott.
Áldott szent várakozást és kegyelemteljes karácsonyt kívánok minden keresztény, Testvéremnek! 

" Dicsőség a mennyben Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek" 
 (Lk. 2.14.)


Paloznak, 2017. Ádventjén
 

vitéz Ajtós József László
főkapitány-helyettes,
prépost, kerületi esperes, plébános  


 
© 1992-2013. Vitézi Rend